Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2022–2026

Urheilutoimittajain Liitto ry

Urheilutoimittajain Liitto ry toimii sekä lehdistössä että sähköisissä tiedotusvälineissä
työskentelevien urheilutoimittajien ja omien paikalliskerhojen yhdyssiteenä. Liitolla on 16 paikalliskerhoa, jotka toimivat alueellisesti ympäri Suomea.

Liiton tavoitteena on, että kaikki urheilusta kirjoittavat, kuvaavat ja sitä selostavat toimittajat kuuluvat Urheilutoimittajain Liittoon.

Liitto valvoo jäsenistönsä ammatillisia etuja ja auttaa ammattitaitojen kehittämisessä. Liitto edistää aktiivisesti jäsenistönsä keskinäistä yhteydenpitoa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Liiton toimintastrategisena missiona on, että liitto toimii jäsenkunnan yhdyssiteenä ja
kehittää jäsentensä ammattitaitoa. Tavoitteena on, että liiton jäsenistö tuottaa kiinnostavia, ajankohtaisia, objektiivisia ja analysoivia urheilu-­ ja liikuntauutisia, joiden kautta myös urheilutoimittajien arvostus nousee.

Urheilutoimittajain Liitto on Kansainvälisen Urheilutoimittajien Liiton (AIPS) sekä Euroopan Urheilutoimittajien Liiton (UEPS) jäsen.

Yhdenvertaisuus-­ ja tasa-­arvosuunnitelman perusteet ja velvoitteet

Yhdenvertaisuussuunnittelulla tavoitellaan yhdenvertaisuuteen ja tasa-­arvoon liittyvien
asioiden ja toimenpiteiden tiedostamista, tunnistamista ja toimenpiteiden viemistä
konkreettiselle tasolle liiton toiminnassa. Suunnittelulla pyritään myös tunnistamaan
syrjintään liittyviä piirteitä ja puuttumaan epäkohtiin ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia.

Yhdenvertaisuuden-­, tasa-­arvon-­ ja esteettömyyden käsitteet

Yhdenvertaisuus tarkoittaa syrjimättömyyttä iän, sukupuolen, etnisen alkuperän,
toimintakyvyn, kielen, uskonnon tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Yhdenvertaisuudelle rinnakkaisia käsitteitä ovat laaja-­alainen tasa-­arvo ja moninaisuus tai monimuotoisuus.

Tasa-­arvo tarkoittaa sukupuolten välistä syrjimättömyyttä. Tämä käsittää myös suku-­
puoli-­identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjimättömyyttä.
Muodollinen yhdenvertaisuus toteutuu silloin, kun kaikkia toimintaan osallistuvia
kohdellaan samalla tavalla.

Tosiasiallinen yhdenvertaisuus edellyttää, että silloin kun samanlainen kohtelu ei johda yhdenvertaiseen lopputulokseen, eriarvoisuutta poistetaan aktiivisin toimenpitein.

Positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa tietyn syrjinnälle alttiin ryhmän (esimerkiksi
vanhukset, lapset, etniset vähemmistöt) asemaa ja olosuhteita parantavia
erityistoimenpiteitä, jotka tähtäävät tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseen eivätkä asteeltaan muodostu toisia syrjiviksi.

Kohtuulliset mukautukset ovat työympäristön muutostöitä vammaisen henkilön työhön pääsyn tai työssä selviämisen tueksi.

Syrjintä on ihmisten eriarvoista kohtelua sillä perusteella, että he kuuluvat tiettyyn
ryhmään, esimerkiksi tunnustavat tiettyä uskontoa tai kuuluvat seksuaalivähemmistöön.
Syrjintää voi olla yksittäinen teko (ulkopuolelle sulkeminen) tai se voi olla seurausta
epäoikeudenmukaisuutta tuottavista käytännöistä tai säännöistä. Välillisenä syrjintänä
pidetäänkin sitä, että näennäisen neutraali kohtelu tai käytäntö johtaa syrjiviin
lopputuloksiin.

Häirintä on henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai
tosiasiallista loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava,
nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri. Esimerkiksi rasistiset vitsit tai seksuaalivähemmistöön kuuluvan henkilön nimittely ovat esimerkkejä̈ häirinnästä.

Normit ovat oletuksia siitä, minkälaisia ihmiset ovat ja minkälaisia heidän tulisi olla.
Oletukset liittyvät esimerkiksi ihmisen sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen,
alkuperään, uskontoon tai toimintakykyyn.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteena on syrjinnän tunnistaminen, toiminnan ja
käytäntöjen arviointi ja edistävien toimenpiteiden toteuttaminen sekä osallisuuden
lisääminen. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa kuvataan, miten edistetään
yhdenvertaisuutta ja miten puututaan syrjintään.

Esteettömyys tarkoittaa rakennetun ympäristön toimivuutta sekä palveluiden ja viestinnän saavutettavuutta kaikkien käyttäjien kannalta. Fyysisen esteettömyyden lisäksi esteettömyys voi olla sosiaalista, taloudellista tai tiedonsaannin esteettömyyttä.

Positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa tietyn syrjinnälle alttiin ryhmän asemaa ja
olosuhteita parantavia erityistoimenpiteitä, jotka tähtäävät tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseen eivätkä asteeltaan muodostu toisia syrjiviksi.

 

1. Urheilutoimittajain Liiton toiminta

Yhdenvertaisuus tarkoittaa syrjimättömyyttä iän, sukupuolen, etnisen alkuperän,
toimintakyvyn, kielen, uskonnon tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Yhdenvertaisuudelle rinnakkaisia käsitteitä ovat laaja-­alainen tasa-­arvo ja moninaisuus tai monimuotoisuus.

Urheilutoimittajain Liitossa on kirjattu tärkeimmät kehittämistoimenpiteet kullekin osa-­
alueelle: viestintä, esteettömyys ja saavutettavuus, osallistuminen ja vaikuttaminen sekä
koulutus. Tavoitteena on jalkauttaa yhdenvertaisuus-­ ja tasa-­arvosuunnitelma
luottamushenkilöiden ja liiton henkilökunnan toimintaan sekä pidemmällä aikavälillä myös osaksi paikalliskerhojen toimintaa.

Viestintä

Tavoite

Varmistetaan, että viestintä tavoittaa liiton jäsenistön ja että sisällöt ja esittämistapa
viestivät yhdenvertaisuudesta.

Nykytila
Viestintä on monipuolista, ajantasaista ja avointa eri viestintäkanavissa.

Toimenpiteet
-­ käytetään viestintäkanavia laajasti
-­ jalkautetaan yhdenvertaisuus-­ ja tasa-­arvosuunnitelma paikalliskerhoille

Mittarit
-­ palautekyselyt

Jäsenten hankinta

Tavoite
Tarjotaan jokaiselle alalla toimivalle urheilutoimittajalle/-­tiedottajalle sekä alaa
opiskelevalle mahdollisuus liittyä liiton jäseneksi. Tarjotaan monipuolista ja mielenkiintoista koulutustarjontaa ja houkuttelevia jäsenetuja tasapuolisesti kaikille liiton jäsenille. Liiton jäsenistöllä on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua liiton toimintaan.

Nykytila
Jäseneksi liittyminen on avointa kaikille alalla toimiville. Koulutustarjonta on monipuolista, ajantasaista ja avointa kaikille liiton jäsenille. Jäsenedut ovat monipuolisia ja kaikkien jäsenten saavutettavissa.

Toimenpiteet
-­ kannustetaan kaikkia urheilutoimittajia ja alan opiskelijoita liiton jäsenyyteen
-­ hankitaan uusia jäsenetuja ja yhteistyökumppaneita

Mittarit
-­ palautekyselyt

Esteettömyys ja saavutettavuus

Tavoite
Taataan jokaiselle sukupuolesta, iästä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai
toimintakyvystä riippumatta mahdollisuus toimia ja olla oma itsensä. Koulutus-­ ja
seminaaritilat valitaan niin, että ne ovat kaikkien saavutettavissa tasapuolisesti.

Nykytila
Liiton koulutus-­ ja seminaaritilaisuuksissa on huomioitu esteettömyyden ja
saavutettavuuden vaatimukset.

Toimenpiteet
-­ jaetaan ohjeistukset paikalliskerhojen koulutus-­ja seminaaritilaisuuksien järjestäjille

Mittarit
-­ palautekyselyt

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Tavoite
Mahdollistetaan mielekäs tapa osallistua ja vaikuttaa Urheilutoimittajain Liiton toimintaan. Liiton jäsenistöllä on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua liiton toimintaan ja luottamustehtäviin.

Nykytila
Valiokuntien ja työryhmien valinnoissa on kiinnitetty huomiota sukupuolten väliseen tasa-­arvoon ja maantieteelliseen yhdenvertaisuuteen.

Toimenpiteet
-­ kannustetaan kaikkia urheilutoimittajia liiton jäsenyyteen
-­ osallistutaan kansainvälisen Urheilutoimittajien Liiton (AIPS) vuosittaisiin kongresseihin

Mittarit
-­ palautekyselyt

Koulutustoiminta

Tavoite
Tarjotaan monipuolista ja mielenkiintoista koulutustarjontaa tasapuolisesti kaikille liiton
jäsenille. Liiton jäsenistöllä on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua liiton toimintaan.

Nykytila
Koulutustarjonta on monipuolista, ajantasaista ja avointa kaikille liiton jäsenille. Koulutus-­ ja seminaaritilaisuuksien alustajina toimii sekä miehiä että naisia.

Toimenpiteet
-­ kannustetaan liiton jäseniä osallistumaan koulutustoimintaan

Mittarit
-­ palautekyselyt

 

2. Syrjintään ja häirintään puuttumisen ohjeet ja toimintamalli

Syrjintään ja häirintään puututaan kaikissa tilanteissa. Kaikki ilmoitukset ja epäilykset
otetaan aina vakavasti. Tärkeää on tilanteen ratkaiseminen välittömästi osapuolten kesken jokaista osapuolta kuunnellen.

 

3. Yhdenvertainen toiminta
Urheilutoimittajain Liitto ja paikalliskerhot järjestävät monia eri tapahtumia, kokouksia ja
tilaisuuksia. Jokaisessa tilaisuudessa varmistetaan, että tapahtumaa suunniteltaessa ja
sen aikana otetaan yhdenvertaisuus mahdollisimman hyvin huomioon.

 

4. Seuranta ja arviointi
Yhdenvertaisuussuunnitelman käytännön toimenpiteiden toteutumista seurataan
vuosittain. Lisäksi Urheilutoimittajain Liiton hallitus, toimihenkilö sekä valiokuntien ja
työryhmien puheenjohtajat käsittelevät yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet.