Säännöt

Urheilutoimittajain Liiton säännöt (päivitetty 13.10.2020)

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Urheilutoimittajain Liitto ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoitus

Urheilutoimittajain Liiton tarkoituksena on vaalia ja ylläpitää keskustelua suomalaisesta urheilujournalismista. Liitto toimii suomalaisten urheilujournalistien yhdyssiteenä, valvoo heidän ammatillisia etujaan, kehittää heidän ammattitaitoaan sekä ylläpitää ja edistää keskinäistä yhteydenpitoa ja yhteisymmärrystä. Liitto toimii myös paikalliskerhojensa yhdyssiteenä.

Tarkoitustaan liitto toteuttaa:
a) liittämällä jäsenet kiinteään yhteistoimintaan
b) järjestämällä koulutus- ja seminaaritilaisuuksia sekä erilaisia tapahtumia
c) olemalla aktiivinen keskustelija urheilujournalismiin liittyvissä asioissa
d) pitämällä yhteyttä ulkomaiden vastaaviin järjestöihin
e) järjestämällä Vuoden Urheilija -äänestyksen

Toimintansa tukemiseksi liitto voi:
a) vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia sekä asianomaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä
b) hankkia ja omistaa kiinteistöjä
c) harjoittaa ravintola- ja kahvilaliikettäd) harjoittaa julkaisutoimintaa
e) perustaa ja kartuttaa rahastoja

Yhdistys voi liittyä jäseneksi kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin.

 

3 §

Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksellä voi olla sekä henkilöjäseniä että yhteisöjäseniä. 

Henkilöjäsenet
Henkilöjäsenet jaetaan yhdistyksen varsinaisiin jäseniin, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä A-jäsenet, sekä opiskelijajäseniin.

Ammattimaisesti toimivat henkilöjäsenet (A-jäsenet):
Urheilutoimittajain Liiton A-jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä:
a) henkilö, joka on työsuhteessa toimituksellisessa työssä tai ohjelmatyössä tiedotusvälineessä, pääasiassa tiedotusvälineitä palvelevassa artikkeli-, uutis- tai kuvatoimistossa tai muussa viestintä- tai kustannusalan yrityksessä urheilun parissa
b) muu työsuhteessa oleva henkilö, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta työstä urheilun parissa
c) freelance-journalisti, joka olematta työsuhteessa saa pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta työstä urheilun parissa
d) alan päätoiminen opettaja tai tutkija.

Urheilutoimittajain Liiton A-jäseneksi hyväksyttävän henkilön työskentelyn on oltava ammattimaista. A-jäseneksi hyväksyttävän on ansaittava vähintäänkin merkittävä osa tuloistaan työllä urheilujournalismin parissa.

Urheilutoimittajain Liiton A-jäseneksi pyrkivän tulee jättää kirjallinen jäsenhakemus, jonka käsittelee liiton hallitus. Hakemukseen on liitettävä kahden suosittelijan nimet ja yhteystiedot. Suosittelijoiden tulee olla liiton A-jäseniä.

A-jäsenet maksavat jäsenmaksunsa Urheilutoimittajain Liitolle.

Opiskelijajäsenet

Urheilutoimittajain Liiton opiskelijajäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä journalistiseen, urheiluun liittyvään ammattiin opiskeleva henkilö.

Urheilutoimittajain Liiton opiskelijajäseneksi pyrkivän tulee jättää kirjallinen jäsenhakemus, jonka käsittelee Urheilutoimittajain Liiton hallitus. Hakemukseen on liitettävä todistus ko. oppilaitoksesta ja kahden liiton A-jäsenen tai liiton yhteisöjäsenenä olevan paikalliskerhon henkilöjäsenen (B-jäsenen) kirjallinen suositus.

Opiskelijajäsenet maksavat jäsenmaksunsa Urheilutoimittajain Liitolle.

Opiskelija voi olla liiton opiskelijajäsen enintään kaksi (2) vuotta tai enintään sen ajan, jonka hänen tutkintoon johtavat opintonsa kyseisessä oppilaitoksessa kestävät. Sen jälkeen yhdistyksen hallitus voi todeta opiskelijajäsenen jäsenyyden lakanneeksi. Opiskelijajäsen voi opiskelijajäsenyytensä päättyessä hakea erillisellä hakemuksella joko Urheilutoimittajain Liiton A-jäseneksi tai liiton yhteisöjäsenenä olevan paikalliskerhon henkilöjäseneksi (B-jäseneksi), mikäli hän täyttää jäsenyyden edellytykset.

Yhteisöjäsenet (liiton paikalliskerhot)

Urheilutoimittajain Liiton yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä liiton paikalliskerho, joka toteuttaa liiton tarkoitusperiä alueellisesti omalla toimialueellaan. Paikalliskerhot hoitavat alueellisella tasolla Urheilutoimittajain Liiton henkilöjäsenten ja omien henkilöjäsentensä edunvalvontaa sekä järjestävät alueellisia koulutuksia ja verkostoitumistilaisuuksia omalla toimialueellaan toimiville liiton henkilöjäsenille ja omille henkilöjäsenilleen.

Paikalliskerhot maksavat yhteisöjäsenmaksun Urheilutoimittajain Liitolle.

Yhteisöjäsenten henkilöjäsenet (B-jäsenet)

Urheilutoimittajain Liiton jäsenenä olevan paikalliskerhon henkilöjäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä urheilujournalismin parissa sivutoimisesti työskentelevä henkilö, joka on tehnyt tätä työtä säännöllisesti ennen paikalliskerhon henkilöjäseneksi pyrkimistään. Sellaisista paikalliskerhojen henkilöjäsenistä, jotka eivät ole Urheilutoimittajain Liiton A-jäseniä, käytetään näissä säännöissä nimitystä B-jäsenet. Paikalliskerhon henkilöjäseneksi (B-jäseneksi) voidaan hakemuksesta hyväksyä myös Urheilutoimittajain Liiton tai sen paikalliskerhon toimihenkilö.

Urheilutoimittajain Liiton paikalliskerhon henkilöjäseneksi (B-jäseneksi) pyrkivän tulee jättää oman toimialueensa paikalliskerholle osoitettu kirjallinen jäsenhakemus, jonka käsittelee paikalliskerhon hallitus.

B-jäsenet eivät ole Urheilutoimittajain Liiton henkilöjäseniä. B-jäsenet maksavat jäsenmaksunsa paikalliskerhoon.

Urheilutoimittajain Liiton hallitus voi siirtää liiton henkilöjäsenen (A-jäsenen) liiton paikalliskerhon henkilöjäseneksi (B-jäseneksi) ko. henkilön ja kyseisen paikalliskerhon hallituksen suostumuksella, jos hänen A-jäsenedellytyksensä ovat lakanneet, mutta B-jäsenyyden edellytykset täyttyvät. Vastavuoroisesti Urheilutoimittajain Liiton hallitus voi siirtää liiton paikalliskerhon henkilöjäsenen (B-jäsenen) liiton henkilöjäseneksi (A-jäseneksi) ko. henkilön ja kyseisen paikalliskerhon hallituksen suostumuksella, mikäli hänen jäsenedellytyksensä ovat muuttuneet ja ne täyttävät A-jäsenyyden edellytykset.

 

4 §

Jäsenyyden päättyminen

Jos Urheilutoimittajain Liiton henkilöjäsenen (A-jäsenen) työsuhteessa tai muutoin hänen jäsenedellytystensä suhteen tapahtuu muutos siten, että jäsen ei enää täytä liiton henkilöjäseneksi pääsyn ehtoja, tulee jäsenen erota liitosta tai hallitus voi erottaa jäsenen tai siirtää hänet hänen omalla ja kyseisen paikalliskerhon hallituksen suostumuksella liiton paikalliskerhon henkilöjäseneksi (B-jäseneksi), mikäli B-jäsenyyden edellytykset täyttyvät.

Urheilutoimittajain Liiton henkilöjäsenten (A-jäsenten) jäsenedellytykset tarkistetaan työpaikan vaihdoksen tai muiden vastaavien jäsenyyteen vaikuttavien muutoksien yhteydessä ja opiskelijana liittyneen opiskelijajäsenen jäsenedellytykset opiskelujen päätyttyä.

Liiton hallitus voi päättää erottaa liiton jäsenyydestä henkilö- tai yhteisöjäsenen, joka on laiminlyönyt maksaa jäsenmaksunsa vähintään kolmen kuukauden ajan jäsenmaksun eräpäivästä lukien kirjallisesta maksuhuomautuksesta huolimatta.

Liiton hallitus voi päättää erottaa liiton jäsenyydestä paikalliskerhon, jos paikalliskerhon jäsenmäärä putoaa alle kolmen jäsenen.

Jäsenyys Urheilutoimittajain Liitossa lakkaa heti hallituksen tehtyä siitä päätöksensä.

Liiton henkilö- tai yhteisöjäsen voi erota liiton jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle. Mikäli eroilmoitus tehdään vasta liiton vuosikokouksen jälkeen sen jälkeen, kun jäsenmaksulasku kyseiseltä kalenterivuodelta on lähetetty, on jäsen velvollinen maksamaan jäsenmaksun ko. vuoden osalta ja jäsenyys päättyy ko. kalenterivuoden lopussa.

Liiton yhteisöjäsenet vastaavat paikalliskerhonsa henkilöjäsenten (B-jäsenet) jäsenedellytysten tarkastamisesta työpaikan vaihdoksen tai muiden vastaavien jäsenyyteen vaikuttavien muutoksien yhteydessä. Paikalliskerhot vastaavat myös B-jäsenen mahdollisesta erottamisesta, mikäli B-jäsen ei enää täytä paikalliskerhon henkilöjäseneksi (B-jäseneksi) pääsyn ehtoja.

 

5 §

Kunniapuheenjohtaja, kunnia- ja kannatusjäsenet sekä huomionosoitukset

Urheilutoimittajain Liiton hallitus voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniä sekä kunniapuheenjohtajan. Viimeksi mainitulla paikalla voi olla vain yksi henkilö kerrallaan.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua Urheilutoimittajain Liiton henkilöjäsen (A-jäsen) tai muu ansioitunut henkilö, joka urheilutoimittajana tai muuten on toiminut erittäin ansiokkaasti Urheilutoimittajain Liiton ja/tai urheilujournalismin hyväksi.

Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla, joka tällaisen jäsenyyden tai puheenjohtajuuden saadessaan ei ole liiton henkilöjäsen, on liiton kokouksissa vain puheoikeus. Kunniajäsen sekä kunniapuheenjohtaja ovat vapautetut jäsenmaksusta.

Urheilutoimittajain Liiton kannatusjäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä hyväksyä henkilö, joka täyttämättä 3 §:ssä mainittuja yleisiä jäsenkelpoisuusvaatimuksia haluaa tukea liiton toimintaa maksamalla korotetun jäsenmaksun, jonka liiton hallitus määrää. Kannatusjäsenellä on liiton kokouksissa vain puheoikeus.

Urheilutoimittajain Liiton ansiomerkin voi hallitus myöntää henkilölle, joka on toiminut ansiokkaasti liiton hyväksi. Ansiomerkin säännöt vahvistaa liiton hallitus. Liiton huomionosoitukset voivat kohdistua muihinkin kuin Suomen kansalaisiin.

 

6 §

Jäsenen oikeudet

Urheilutoimittajain Liiton henkilöjäsenillä (A-jäsenet ja opiskelijajäsenet) on oikeus saada liiton myöntämä lehdistökortti liiton hallituksen määräämin ehdoin. Liiton yhteisöjäseninä olevien paikalliskerhojen henkilöjäsenille (B-jäsenille) liiton lehdistökortti myönnetään liiton hallituksen määräämin ehdoin. Jäsenyyden lakattua on liiton lehdistökortti palautettava liiton toimistoon yhden kuukauden kuluessa jäsenyyden päättymisestä, mikäli lehdistökortin voimassaoloaikaa on jäljellä.

 

7 §

Jäsenen velvollisuudet

Urheilutoimittajain Liiton henkilö- ja yhteisöjäsenet ovat velvollisia maksamaan liitolle liiton vuosikokouksen vuosittain määräämän jäsenmaksun.

Uudet jäsenet (sekä A-jäsenet, opiskelijajäsenet että yhteisöjäsenet) ovat velvollisia maksamaan vuosikokouksen uudelle jäsenelle määräämän liittymismaksun.

Jäsenen katsotaan Urheilutoimittajain Liittoon liittyessään sitoutuvan noudattamaan näitä sääntöjä sekä liiton hallituksen ja mahdollisten muiden hallintoelinten päätöksiä ja määräyksiä. 

 

8 §

Jäsenen erottaminen

Jäsen, joka esiintyy tai toimii urheilutoimittajakuntaa halventavalla tavalla, rikkoo näitä sääntöjä, jättää noudattamatta tehtyjä päätöksiä ja määräyksiä, laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai muuten toimii vastoin liiton tarkoitusta, voidaan varoituksen jälkeen tai varoituksetta
a) erottaa liitosta määräajaksi
b) erottaa liitosta ainaiseksi.

Urheilutoimittajain Liiton hallitus voi erottaa liiton henkilöjäsenen (A-jäsenen tai opiskelijajäsenen), jos hän ei enää täytä liiton jäsenedellytyksiä tai jäsen laiminlyö maksaa vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun vähintään kolmen kuukauden ajan jäsenmaksun eräpäivästä lukien kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.

 

9 §

Yhdistyksen kokoukset

Urheilutoimittajain Liiton kokouksella on ylin päätäntävalta liiton asioissa. Liiton henkilöjäsen ei voi valtuuttaa asiamiestä edustamaan itseään kokouksessa.

 

10 §

Yhdistyksen kokousten ajankohdat

Urheilutoimittajain Liiton vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Liiton kokouksia voidaan pitää lisäksi hallituksen harkinnan mukaan. Liiton kokous on hallituksen kutsuttava koolle kahden viikon kuluessa siitä, kun vähintään kymmenesosa liiton äänioikeutetuista henkilöjäsenistä tai vähintään neljä (4) liiton yhteisöjäseninä olevaa paikalliskerhoa sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.

 

11 §

Esitykset vuosikokoukselle

Hallituksella ja liiton ammattimaisesti toimivilla henkilöjäsenillä (A-jäsenillä) on oikeus tehdä esityksiä vuosikokoukselle. Jäsenen on jätettävä esityksensä hallitukselle kirjallisesti kokousvuotta edeltävän joulukuun loppuun mennessä.

 

12 §

Kokouskutsut

Kutsu Urheilutoimittajain Liiton kokoukseen on hallituksen toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse jokaiselle liiton jäsenelle näiden liitolle ilmoittamaan osoitteeseen. Lisäksi kutsu on julkaistava Urheilutoimittajain Liiton verkkosivuilla sekä Fair Play -lehdessä. Liiton kokoukset on kutsuttava koolle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
b) valitaan kokoukselle puheenjohtaja
c) valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä tarpeellinen määrä ääntenlaskijoita
d) esitetään toimintakertomus edelliseltä vuodelta
e) esitetään tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä toiminnantarkastajien lausunto
f) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapaudesta
g) päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
h) valitaan hallituksen puheenjohtaja
i) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
j) valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa ja 1-2 varatoiminnantarkastajaa
k) vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma
l) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

13 §

Yhdistyksen hallituksen kokoonpano

Urheilutoimittajain Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Kaikkien hallituksen jäsenten on oltava liiton ammattimaisesti toimivia henkilöjäseniä (A-jäseniä).

Hallituksen puheenjohtaja, josta voidaan myös käyttää nimitystä liiton puheenjohtaja, valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää kaksi (2) vuotta, jolloin vuosittain on erovuorossa puolet (kolme tai neljä) hallituksen jäsenistä. Ensimmäisenä vuotena määrätään erovuoroiset jäsenet arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus ottaa ja erottaa liiton työntekijät sekä määrää heidän työehtonsa ja talousarvion rajoissa heidän palkkionsa.

 

14 §

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä.

 

15 §

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on johtaa liiton toimintaa näiden sääntöjen sekä liiton kokousten päätösten mukaisesti liiton tarkoitusperien saavuttamiseksi.

Hallitus hoitaa liiton omaisuutta ja haltuunsa uskottuja varoja, valmistelee liiton kokouksissa käsiteltävät asiat ja panee toimeen kokousten päätökset, pitää jäsenluetteloa, laatii toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä esittää ne vuosikokoukselle, edustaa liittoa sekä kantaa ja vastaa liiton puolesta.

Hallitus valvoo liiton sääntöjen ja päätöksien noudattamista.

Liiton työntekijä(t) valmistelee yhdessä liiton puheenjohtajan kanssa hallituksen käsiteltäviksi tulevat asiat. Lisäksi hallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan valiokuntia ja työryhmiä.

 

16 §

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus

Urheilutoimittajain Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.

 

17 §

Äänestykset

Urheilutoimittajain Liiton kokouksessa on vaadittaessa käytettävä lippuäänestystä. Hallituksen kokouksessa on henkilövaalissa vaadittaessa käytettävä lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan vaaleissa ratkaisee arpa, muulloin puheenjohtajan kanta. Liiton kokouksissa on liiton ammattimaisesti toimivilla henkilöjäsenillä (A-jäsenillä) kullakin yksi ääni. Liiton opiskelijajäsenillä ei ole äänioikeutta. Kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla on äänioikeus vain sillä edellytyksellä, että kunniajäsen tai kunniapuheenjohtaja on ollut liiton henkilöjäsen (A-jäsen) kunniajäsenyyden tai kunniapuheenjohtajuuden saadessaan. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Liiton yhteisöjäsenillä (paikalliskerhoilla) on kullakin yksi ääni kutakin paikalliskerhon alkavaa kymmentä henkilöjäsentä (B-jäsen) ja paikalliskerhon toimialueella toimivaa liiton henkilöjäsentä (A-jäsen) kohti. Lisäksi kullakin paikalliskerholla on yksi perusääni.

 

18 §

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Urheilutoimittajain Liiton toimintakertomus ja tilinpäätös laaditaan kalenterivuosittain. Toimintakertomus ja tilinpäätös on jätettävä vähintään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajalle. Toiminnantarkastajain on annettava kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

 

19 §

Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnä olevista päätösvaltaisista liiton jäsenistä kahdessa perättäisessä vähintään kahden (2) viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa muutosta kannattaa.

 

20 §

Yhdistyksen purkaminen

Päätös Urheilutoimittajain Liiton purkamisesta on tehtävä äänestämällä umpilipuin kahdessa perättäisessä vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä liiton kokouksessa. Liitto purkautuu, jos kummassakin kokouksessa on purkamisen kannalla vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnä olevista liiton jäsenistä. Liiton purkautuessa on valittava yksi tai useampi selvitysmies. Liiton varat tulevat sen purkauduttua urheilutoiminnan tai urheilutoimittajien hyväksi tavalla, jonka liiton viimeinen kokous määrää. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.