Urheilutoimittajain Liitto toteutti syyskuussa liiton A-jäsenille kyselyn, jossa selvitettiin jäsenistön ajatuksia ja toiveita liiton toiminnasta. Liiton toiminta on vastannut jäsenten odotuksia kiitettävästi. Liiton tärkeimpänä tehtävänä koetaan alan arvostuksen ylläpitäminen ja edistäminen. Liiton tärkeimpänä viestintäkanavana pidetään Fair Play -lehteä, jota myös luetaan aktiivisesti.

Jäsenkyselyyn vastanneista suurin osa (77,2%) on työskennellyt alalla yli 20 vuotta. Jäsenet kokevat liiton tarpeellisena sekä toiminnassaan asiantuntevana, luotettavana ja jäsentensä eduista huolehtivana.

– Jäsenyyden kannalta tärkeimmät tekijät ovat halu kuulua ammattilaisten yhteisöön sekä liiton pressikortti. Iso osa piti jäsenyyttä myös itsestäänselvyytenä. Vastaajat pitivät tärkeinä myös ajan tasalla pysymistä sekä liiton viestintää ajankohtaisista aiheista ja alan kehityksestä, kertoo liiton pääsihteeri Nina Jakonen.

”Liiton kautta pääsee näkemään, mitä kulloinkin on urheilujournalismissa ajan harjalla ja hermolla. Kollegojen kanssa keskustelut tukevat työn tekemistä.”

”Olen kiinnostunut urheilutoimittajan työstä. Liittoon kuuluminen pitää parhaimmin selvillä alan asioista ja pääsee tutustumaan ja verkostoitumaan urheilutoimittajien kanssa.”

”Kollegoiden tapaaminen, ajankohtaiset koulutukset, verkostoituminen, hyvä Fair Play -lehti.”

”Paljon töitä ulkomailla tekevänä AIPS-kortti on välttämätön. Olen kuulunut liittoon 1990-luvun alusta, ja jäsenyys pitää minut ajan tasalla mitä alalla tapahtuu Suomessa.”

”Oppiminen, kehittyminen ammatissa, verkostoituminen, alan trendeissä ja kehityksessä pysyminen, inspiroituminen.”

”Suuresti muuttuvassa urheilutoimittajan toimenkuvassa ja etenkin avustajien töiden väheneminen vaikuttavat siihen, että haluan pysyä muutoksista johtuvien ongelmien kanssa samalla viivalla.”

”Urheilutoimittajien yhteisö, niin päätoimiset kuin osa-aikaiset. Nyt jos koskaan on tärkeää tukea kaikkia alalla olevia media-alan pirstaloituessa ja vakityöpaikkojen vähetessä. Yhä useampi joutuu hakemaan tienestiä monesta paikasta, alalta ja välillä “alan vierestä”.”

Urheilutoimittajain Liiton toiminta on vastannut A-jäsenten odotuksia kiitettävästi. Liiton toiminnassa oltiin tyytyväisiä Fair Play -lehteen, aktiiviseen viestintään sekä liiton järjestämiin tapahtumiin ja koulutustilasuuksiin. Kehitettävääkin löytyy: tapahtumia toivottiin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, uudistusta kaivattiin A- ja B-jäsenyyksiin sekä entisestään lisää arvostusta alan aktiivisille toimijoille.

”Koulutustarjonta on ajankohtaista ja laadukasta, samoin Fair Play -lehti. Jäsenetuja kaipaan enemmän. Ansioituneiden jäsenten nostaminen esille palkitsemisineen on tärkeää.”

”Itselle liiton tekemä työ alan ja toimijoiden eteen on jäänyt hiukan hämäräksi. Joistain konkreettisista jutuista voisi viestiä esim. suoraan sähköpostiin. Kaipaisin myös enemmän kannanottoja ja kannustusta syvällisemmän journalismin puolesta, liittyen alan arvostukseen ja ammattietiikan vaalimiseen. Kevyille ja nopeille jutuille on aina tarvetta, mutta valitettavan moni mieltää urheilumedian/toimittajan työn Valavuoren Twitch-lähetyksien ja Twitterissä möykkäämisen tapaiseksi toiminnaksi mitä kuka tahansa voi tehdä ilman koulutusta ja vailla vastuuta.”

”Liiton yleislinja on linjakas. Nuoren polven urheilutoimittajien joukossa on turhan paljon niitä, jotka jäävät tyytymättöminä sivuun. ”Vanhassa polvessa” puolestaan löytyy liikaa väkeä, jolle jäsenyyden tärkein elementti on ilmainen sisäänpääsy urheilutapahtumiin.”

”Hyviä steppejä eteenpäin, koulutusta ja taas koronan jälkeen vihdoin liveverkostoitumista tarjolla. Enemmän rohkeita kannanottoja alasta kaipaisin. Kaipaan uskallusta koko alalle lisää kykyä itsekriittisyyteen. Liiton pitäisi uskaltaa lausua asiassa, jos alalla metodit kateissa.”

”Urheilujournalismi tarvitsee paljon enemmän tasa-arvon edistämistä ja ajatuksia kuplan ulkopuolelta. Kuplautuminen on todellinen uhka koko alalle. Näitä asioita pitäisi ajaa Fair Play -lehdessä ja liiton koulutuksissa. Tarvitaan asiantuntijanäkemyksiä eri alojen ihmisiltä.”

Vastaajat pitivät liiton tärkeimpänä tehtävänä alan arvostuksen ylläpitämistä ja edistämistä. Ammattietiikan vaaliminen ja edistäminen sekä ammatillisen yhteenkuuluvuuden edistäminen nousivat myös kyselyssä kärkeen. Samoin Vuoden urheilija -äänestys.

Liitto on onnistunut tehtävissään hyvin. Fair Play -lehti ja Vuoden urheilija -äänestys saivat kiitosta yli 60 % vastaajista. Samoin alan arvostuksen ylläpitäminen ja edistäminen koettiin onnistuneeksi. Kiitosta saivat myös liiton monipuoliset koulutukset. Parannettavaa sen sijaan löytyi liiton tarjoamista jäseneduista sekä tasa-arvon edistämisestä.

Vastaajat kokivat liiton tärkeimmiksi jäsenpalveluiksi ja -eduiksi pressikortin, koulutukset ja tapahtumat, Vuoden urheilija -äänestyksen sekä Fair Play -lehden. Koulutusapurahaa ei kokenut juuri kukaan tärkeäksi jäseneduksi.

– Pressikortti on alan aktiivisten ammattilaisten tärkeä työväline. Se osoittaa, että kortin haltija on alalla työskentelevä urheilujournalisti, kertoo Jakonen.

Koulutuspuolella tärkeimmäksi koettiin tilaisuudet, joissa voi tavata muita jäseniä. Vaikka korona-aika onkin pikkuhiljaa väistymässä, vastausten perusteella hybriditilaisuudet ovat tulleet jäädäkseen.

– Liiton koulutustilaisuuksiin toivottiin ennen kaikkea koulutusta kielenhuollosta, valo- ja videokuvaamisesta, sosiaalisesta mediasta sekä yrittäjyyteen liittyvistä koulutussisällöistä. Osa toiveista on jo toteutettukin, mutta tämän tyylisiä koulutuksia kaivataan edelleen. Toiveet otetaan huomioon, kun lähdetään suunnittelemaan vuoden 2023 koulutuksia.

– Vastaajien koulutustoiveissa olivat esillä myös alan tekninen kehitys, tilastointi, tiedonhaku, toimittajalle hyödylliset työkalut/metodit sekä alan ajankohtaiset kysymykset. Eli koulutusta suoraan alan ytimestä, jatkaa Jakonen.

Urheilutoimittajain Liiton viestintää seurataan ylivoimaisesti eniten Fair Play -lehden kautta. Lehden lisäksi liiton verkkosivut koetaan tärkeäksi viestintäkanavaksi, ja sosiaalisen median kanavista tärkeimmäksi nousi liiton Facebook-sivut.

Fair Play -lehti sai kiitosta

Jäsenkyselystä saatiin arvokasta palautetta myös Fair Play -lehden kehittämiseen. Vastaajista 86,9 % on joko erittäin tyytyväinen tai melko tyytyväinen Fair Play -lehden nykyiseen sisältöön. Lehteä luetaan huolella, sillä 66,3 % lukijoista lukee lehden kannesta kanteen tai yli puolet lehdestä.

Fair Play -lehdessä eniten kiinnostavat henkilöjutut sekä ajankohtaiset urheilujournalismiin liittyvät jutut. Lukijoita riittää myös Yksi meistä -juttusarjalle sekä pääkirjoitukselle. Vähiten kiinnostivat jutut kansainvälisistä kongresseista sekä paikalliskerhokuulumiset ja Vieraskynä-palsta.

– On hienoa huomata, että lehden sisältöön panostaminen on nostanut lehden arvostusta, kiittelee liiton pääsihteeri.

– Jatkossa lehteen toivottiin entistä enemmän juttuja alan ajankohtaisista asioista, ilmiöistä ja innovaatioista, alan tulevaisuudenkuvista, yksittäisten juttujen prosesseista ja ihan sieltä urheilujournalistin arjesta. Ja tietenkin edelleen monipuolisesti erilaisia henkilöjuttuja. Ne ovat aina olleet suosittuja myös sosiaalisen median kanavissa.

Fair Play -lehden ulkoasuun vastaajat ovat tyytyväisiä. Ainoastaan lehden kuvituksiin ja kuvien laatuun toivottiin parannusta. Printtilehden toivotaan säilyvän jatkossakin ja kirjoittajien joukkoon toivottiin lisää kirjoittajia ja enemmän naistoimittajia.

Fair Play -lehden rooli liiton viestinnässä koettiin erittäin merkittäväksi. Lehti nostaa liiton arvostusta, taustoittaa liiton ja alan ajankohtaisia asioita sekä jakaa alan ammattiin kuuluvaa tietoa.

–  Urheilujournalismin viestijänä lehdellä on iso rooli alan ainoana julkaisuna. Vastaajat kokivat, että lehden avulla pidetään alan kysymyksiä esillä ja kyetään suoraan vaikuttamaan alan puheenaiheisiin. Lehti pitää myös jäsenistön ajan hermolla. Tämä on hienoa kuulla, sanoo lehden päätoimittajanakin toimiva Jakonen.

– Osa vastaajista haluaa ehdottomasti pitää kiinni lehden printtiversiosta, kun taas osa oli sitä mieltä, että lehden viestintää voisi siirtää yhä enemmän verkkosivuille ja muihin liiton sähköisiin kanaviin. Selkeää vastausta ei jäsenkyselystä saatu, joten jatkamme edelleen printtilehden toteuttamista.

Kyselyssä kysyttiin myös ajatuksia Fair Play -lehden maksullisuudesta. Vastaajista 43,5 % oli valmis vuosimaksuun, mutta yli puolet (56,5%) ei halunnut lehdelle vuosimaksua. Vuosimaksun summasta suurin osa ei osannut sanoa mitään. Eniten kannatusta sai 15-20 euron vuosimaksu.

– Lehden tuotantokulut ovat ennen kaikkea postituskulujen takia viime vuosina nousseet, joten meille oli tärkeää selvittää myös jäsenten ajatukset mahdollisesta lehden vuosimaksusta, kertoo Jakonen.

– Ainakin toistaiseksi printtilehti pysyy A-jäsenille maksuttomana.

Vastaajista printtilehden haluaa edelleen 58,7 %, kun taas 26,1 % oli sitä mieltä, että lehti voi olla jatkossa pelkästään sähköisessä muodossa. 15,2 % ei osannut sanoa kantaansa. Lehtijuttujen siirtämistä pelkästään liiton verkkosivuille vastusti reilusti yli puolet vastaajista.

Kyselyyn vastanneiden määrä oli kohtuullisen hyvä, sillä vastausprosentti oli 29,4.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille! Vastaajien kesken arvotut kirjapalkinnot on toimitettu voittajille.