Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Urheilutoimittajain Liitto ry

Urheilutoimittajain Liitto ry toimii sekä lehdistössä että sähköisissä tiedotusvälineissä työskentelevien urheilutoimittajien ja omien paikalliskerhojen yhdyssiteenä. Liitolla on 16 paikalliskerhoa, jotka toimivat alueellisesti ympäri Suomea.

Liiton tavoitteena on, että kaikki urheilusta kirjoittavat, kuvaavat ja sitä selostavat toimittajat kuuluvat Urheilutoimittajain Liittoon.

Liitto valvoo jäsenistönsä ammatillisia etuja ja auttaa ammattitaitojen kehittämisessä. Liitto edistää aktiivisesti jäsenistönsä keskinäistä yhteydenpitoa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Liiton toimintastrategisena missiona on, että liitto toimii jäsenkunnan yhdyssiteenä ja kehittää jäsentensä ammattitaitoa. Tavoitteena on, että liiton jäsenistö tuottaa kiinnostavia, ajankohtaisia, objektiivisia ja analysoivia urheilu- ja liikuntauutisia, joiden kautta myös urheilutoimittajien arvostus nousee.

Urheilutoimittajain Liitto on Kansainvälisen Urheilutoimittajien Liiton (AIPS) sekä Euroopan Urheilutoimittajien Liiton (UEPS) jäsen.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman perusteet ja velvoitteet

Yhdenvertaisuussuunnittelulla tavoitellaan yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvien asioiden ja toimenpiteiden tiedostamista, tunnistamista ja toimenpiteiden viemistä konkreettiselle tasolle liiton toiminnassa. Suunnittelulla pyritään myös tunnistamaan syrjintään liittyviä piirteitä ja puuttumaan epäkohtiin ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia.

Yhdenvertaisuuden-, tasa-arvon- ja esteettömyyden käsitteet

Yhdenvertaisuus tarkoittaa syrjimättömyyttä iän, sukupuolen, etnisen alkuperän, toimintakyvyn, kielen, uskonnon tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuudelle rinnakkaisia käsitteitä ovat laaja-alainen tasa-arvo ja moninaisuus tai monimuotoisuus.

Tasa-arvo tarkoittaa sukupuolten välistä syrjimättömyyttä. Tämä käsittää myös suku- puoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjimättömyyttä.

Muodollinen yhdenvertaisuus toteutuu silloin, kun kaikkia toimintaan osallistuvia kohdellaan samalla tavalla.

Tosiasiallinen yhdenvertaisuus edellyttää, että silloin kun samanlainen kohtelu ei johda yhdenvertaiseen lopputulokseen, eriarvoisuutta poistetaan aktiivisin toimenpitein.

Positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa tietyn syrjinnälle alttiin ryhmän (esimerkiksi vanhukset, lapset, etniset vähemmistöt) asemaa ja olosuhteita parantavia erityistoimenpiteitä, jotka tähtäävät tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseen eivätkä asteeltaan muodostu toisia syrjiviksi.

Kohtuulliset mukautukset ovat työympäristön muutostöitä vammaisen henkilön työhön pääsyn tai työssä selviämisen tueksi.

Syrjintä on ihmisten eriarvoista kohtelua silla? perusteella, että he kuuluvat tiettyyn ryhmään, esimerkiksi tunnustavat tiettyä uskontoa tai kuuluvat seksuaalivähemmistöön. Syrjintää voi olla yksittäinen teko (ulkopuolelle sulkeminen) tai se voi olla seurausta epäoikeudenmukaisuutta tuottavista käytännöistä tai säännöistä. Välillisenä syrjintänä pidetäänkin sitä, että näennäisen neutraali kohtelu tai käytäntö johtaa syrjiviin lopputuloksiin.

Häirintä on henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri. Esimerkiksi rasistiset vitsit tai seksuaalivähemmistöön kuuluvan henkilön nimittely ovat esimerkkejä häirinnästä.

Normit ovat oletuksia siitä, minkälaisia ihmiset ovat ja minkälaisia heidän tulisi olla. Oletukset liittyvät esimerkiksi ihmisen sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, alkuperään, uskontoon tai toimintakykyyn.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteena on syrjinnän tunnistaminen, toiminnan ja käytäntöjen arviointi ja edistävien toimenpiteiden toteuttaminen sekä osallisuuden lisääminen. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa kuvataan, miten edistetään yhdenvertaisuutta ja miten puututaan syrjintään.

Esteettömyys tarkoittaa rakennetun ympäristön toimivuutta sekä palveluiden ja viestinnän saavutettavuutta kaikkien käyttäjien kannalta. Fyysisen esteettömyyden lisäksi esteettömyys voi olla sosiaalista, taloudellista tai tiedonsaannin esteettömyyttä.

Positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa tietyn syrjinnälle alttiin ryhmän asemaa ja olosuhteita parantavia erityistoimenpiteitä, jotka tähtäävät tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseen eivätkä asteeltaan muodostu toisia syrjiviksi.

1. Urheilutoimittajain Liiton toiminta

Yhdenvertaisuus tarkoittaa syrjimättömyyttä iän, sukupuolen, etnisen alkuperän, toimintakyvyn, kielen, uskonnon tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Yhdenvertaisuudelle rinnakkaisia käsitteitä ovat laaja-alainen tasa-arvo ja moninaisuus tai monimuotoisuus.

Urheilutoimittajain Liitossa on kirjattu tärkeimmät kehittämistoimenpiteet kullekin osa-alueelle: viestintä, esteettömyys ja saavutettavuus, osallistuminen ja vaikuttaminen sekä koulutus. Tavoitteena on jalkauttaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma luottamushenkilöiden ja liiton henkilökunnan toimintaan sekä pidemmällä aikavälillä myös osaksi paikalliskerhojen toimintaa.

Viestintä

Tavoite

Varmistetaan, että viestintä tavoittaa liiton jäsenistön ja että sisällöt ja esittämistapa viestivät yhdenvertaisuudesta.

Nykytila
Viestintä on monipuolista, ajantasaista ja avointa eri viestintäkanavissa.

Toimenpiteet
- käytetään viestintäkanavia laajasti
- jalkautetaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma paikalliskerhoille

Mittarit
- palautekyselyt

Jäsenten hankinta

Tavoite
Tarjotaan jokaiselle alalla toimivalle urheilutoimittajalle/-tiedottajalle sekä alaa opiskelevalle mahdollisuus liittyä liiton jäseneksi. Tarjotaan monipuolista ja mielenkiintoista koulutustarjontaa ja houkuttelevia jäsenetuja tasapuolisesti kaikille liiton jäsenille. Liiton jäsenistöllä on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua liiton toimintaan.

Nykytila
Jäseneksi liittyminen on avointa kaikille alalla toimiville. Koulutustarjonta on monipuolista, ajantasaista ja avointa kaikille liiton jäsenille. Jäsenedut ovat monipuolisia ja kaikkien jäsenten saavutettavissa.

Toimenpiteet
- kannustetaan kaikkia urheilutoimittajia ja alan opiskelijoita liiton jäsenyyteen
- hankitaan uusia jäsenetuja ja yhteistyökumppaneita

Mittarit
- palautekyselyt

Esteettömyys ja saavutettavuus

Tavoite
Taataan jokaiselle sukupuolesta, iästä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai toimintakyvystä riippumatta mahdollisuus toimia ja olla oma itsensä. Koulutus- ja seminaaritilat valitaan niin, että ne ovat kaikkien saavutettavissa tasapuolisesti.

Nykytila
Liiton koulutus- ja seminaaritilaisuuksissa on huomioitu esteettömyyden ja saavutettavuuden vaatimukset.

Toimenpiteet
- jaetaan ohjeistukset paikalliskerhojen koulutus- ja seminaaritilaisuuksien järjestäjille

Mittarit
- palautekyselyt

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Tavoite
Mahdollistetaan mielekäs tapa osallistua ja vaikuttaa Urheilutoimittajain Liiton toimintaan. Liiton jäsenistöllä on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua liiton toimintaan ja luottamustehtäviin.

Nykytila
Valiokuntien ja työryhmien valinnoissa on kiinnitetty huomiota sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja maantieteelliseen yhdenvertaisuuteen.

Toimenpiteet
- kannustetaan kaikkia urheilutoimittajia liiton jäsenyyteen
- osallistutaan kansainvälisen Urheilutoimittajien Liiton (AIPS) vuosittaisiin kongresseihin

Mittarit
- palautekyselyt

Koulutustoiminta

Tavoite
Tarjotaan monipuolista ja mielenkiintoista koulutustarjontaa tasapuolisesti kaikille liiton jäsenille. Liiton jäsenistöllä on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua liiton toimintaan.

Nykytila
Koulutustarjonta on monipuolista, ajantasaista ja avointa kaikille liiton jäsenille. Koulutus- ja seminaaritilaisuuksien alustajina toimii sekä miehiä että naisia.

Toimenpiteet
- kannustetaan liiton jäseniä osallistumaan koulutustoimintaan

Mittarit
- palautekyselyt

2. Syrjintään ja häirintään puuttumisen ohjeet ja toimintamalli

Syrjintään ja häirintään puututaan kaikissa tilanteissa. Kaikki ilmoitukset ja epäilykset otetaan aina vakavasti. Tärkeää on tilanteen ratkaiseminen välittömästi osapuolten kesken jokaista osapuolta kuunnellen.

3. Yhdenvertainen toiminta

Urheilutoimittajain Liitto ja paikalliskerhot järjestävät monia eri tapahtumia, kokouksia ja tilaisuuksia. Jokaisessa tilaisuudessa varmistetaan, että tapahtumaa suunniteltaessa ja sen aikana otetaan yhdenvertaisuus mahdollisimman hyvin huomioon.

4. Seuranta ja arviointi

Yhdenvertaisuussuunnitelman käytännön toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain. Lisäksi Urheilutoimittajain Liiton hallitus, toimihenkilö sekä valiokuntien ja työryhmien puheenjohtajat käsittelevät yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet.

Urheilutoimittajain Liitto ry
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2017–2021


   
Urheilutoimittajain Liitto
«  Lokakuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 
 Tapahtuma
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Ilmoittautuminen
 
 Hakuaika
 
 Fair Play -lehti
Kategoriat