Säännöt

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Urheilutoimittajain Liitto ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on olla Suomen urheilutoimittajien ja heidän paikallisyhdistystensä yhdyssiteenä, valvoa heidän ammatillisia etujaan, kehittää heidän ammattitaitoaan sekä ylläpitää ja edistää keskinäistä yhteydenpitoa ja yhteisymmärrystä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
a) liittämällä jäsenet kiinteään yhteistoimintaan
b) järjestämällä neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä opintopäiviä
c) myöntämällä jäsenilleen opinto- ja virkistysapurahoja
d) pitämällä yhteyttä ulkomaiden vastaaviin järjestöihin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
a) vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia sekä asianomaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä
b) hankkia ja omistaa kiinteistöjä
c) harjoittaa ravintola- ja kahvilaliikettä
d) harjoittaa julkaisutoimintaa
e) perustaa ja kartuttaa rahastoja
Yhdistys voi liittyä jäseneksi kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin.

3 §

Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat hakemuksesta päästä urheilutoimittajan tehtäviä päätoimenaan hoitavat henkilöt.

Paikallisyhdistysjäseniksi voidaan hyväksyä:
a) Urheilutoimittajain Liiton henkilöjäsenet
b) sivutoimenaan urheilusta säännöllisesti kirjoittavat, sitä selostavat, kuvaavat, ohjaavat tai muuten teknisesti urheiluohjelmia valmistavat henkilöt, jotka ovat tehneet tätä työtä vähintään kaksi vuotta
c) urheilun alalla, erityisesti kirjallisessa työssä ansioituneet henkilöt, jotka katsotaan jäseniksi sopiviksi.

Yhdistyksen jäseniksi pyrkivien kirjalliset anomukset käsittelee yhdistyksen hallitus. Anomukseen on liitettävä kahden henkilöjäsenen kirjallinen suositus sekä paikallisyhdistyksen jäsenanomukseen paikallisyhdistyksen säännöt. Paikallisyhdistysten hallitukset käsittelevät niihin jäseniksi pyrkivien anomukset.

4 §

Jäsenoikeuksien muuttuminen ja lakkaaminen

Jos yhdistyksen henkilöjäsenen työsuhteessa tapahtuu muutos, niin että jäsen ei enää täytä henkilöjäseneksi pääsyn ehtoja, tulee jäsenen erota yhdistyksestä tai hallitus voi erottaa jäsenen. Jos paikallisyhdistyksen jäsenvahvuus on vähemmän kuin kolme, voi hallitus erottaa paikallisyhdistyksen.

Jäsenyys yhdistyksessä lakkaa heti, hallituksen tehtyä siitä päätöksensä. Jäsenen tehtyä lainmukaisen eroilmoituksensa, jäsenyys päättyy. Erotetulla jäsenellä on oikeus 9 §:ssä määrättyä menettelyä noudattaen vedota yhdistyksen kokoukseen.

5 §

Vapaajäsenet ja huomionosoitukset

Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua vapaajäseniä, kunniajäseniä sekä kunniapuheenjohtajan. Viimeksi mainitulla paikalla voi olla vain yksi henkilö kerrallaan.

Vapaajäseneksi voidaan kutsua hakemuksesta yhdistyksen jäsen, joka on ollut jäsenenä vähintään 30 vuotta ja suorittanut jäsenmaksunsa tältä ajalta.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen jäsen, joka urheilutoimittajana tai muuten on toiminut erittäin ansiokkaasti yhdistyksen tai urheilujournalismin hyväksi.

Vapaa- ja kunniajäsenellä, jotka tällaisen jäsenyyden saadessaan eivät ole liiton henkilöjäseniä, on liiton kokouksissa vain puheoikeus. Vapaa- ja kunniajäsenet sekä kunniapuheenjohtaja ovat vapautetut jäsenmaksusta.

Kannatusjäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä ottaa henkilö, joka täyttämättä 3 §:ssä mainittuja yleisiä jäsenkelpoisuusvaatimuksia haluaa tukea yhdistyksen toimintaa maksamalla korotetun jäsenmaksun, jonka yhdistyksen hallitus määrää. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa vain puheoikeus.

Yhdistyksen ansiomerkin voi hallitus myöntää henkilölle, joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi. Ansiomerkin säännöt vahvistaa yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksen huomionosoitukset voivat kohdistua muihinkin kuin Suomen kansalaisiin.

6 §

Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

Jäsenen katsotaan yhdistykseen liittyessään sitoutuneen noudattamaan näitä sääntöjä sekä yhdistyksen johtoelinten päätöksiä ja määräyksiä. Jäsen on velvollinen maksamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksun maksamisen määräaikana, on velvollinen maksamaan yhdistyksen edellisen vuosikokouksen määräämän viivästymissakon.

Jäsenellä on oikeus saada yhdistyksen lehdistökortti hallituksen määrämin ehdoin. Jäsenyyden lakattua on yhdistyksen lehdistökortti palautettava yhdistyksen toimistoon yhden kuukauden kuluessa.

Uudet jäsenet ovat velvollisia maksamaan uudelle jäsenelle vuosikokouksessa määräämän liittymismaksun.

7 §

Jäsenmaksusta vapauttaminen

Varusmiehenä tai siviilipalveluksessa palveleva yhdistyksen jäsen on vapaa yhden vuoden jäsenmaksusta. Sairaan, työttömän tai muuten suuriin vaikeuksiin joutuneen jäsenen voi yhdistyksen hallitus hakemuksesta vapauttaa määräajaksi jäsenmaksusta.

8 §

Jäsenen eroaminen

Yhdistyksestä eroamisesta on jäsenen ilmoitettava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksestä eroamisen katsotaan tapahtuvan kalenterivuoden päättyessä.

9 §

Jäsenen erottaminen

Jäsen, joka esiintyy tai toimii urheilutoimittajakuntaa halventavalla tavalla, rikkoo näitä sääntöjä, on noudattamatta tehtyjä päätöksiä ja määräyksiä, laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai muuten toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta, voidaan varoituksen jälkeen tai varoituksetta
a) erottaa yhdistyksestä määräajaksi
b) erottaa yhdistyksestä ainaiseksi.

Jäsenen varoittamisesta tai erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Varoittamis- ja erottamispäätöstä ei saa tehdä ennen kuin jäsenelle on annettu määräaikamahdollisuus kirjallisen selvityksen jättämiseen.

Erottamispäätöksestä voi jäsen valittaa 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä yhdistyksen hallitukselle osoitetulla kirjeellä yhdistyksen kokoukseen, joka päättää asiasta äänestämällä umpilipuin.

Eronnut tai erotettu jäsen on velvoitettu maksamaan erääntyneet maksut. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

10 §

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksella on päätäntävalta yhdistyksen asioissa. Yhdistyksen henkilöjäsen ei voi valtuuttaa asiamiestä edustamaan itseään kokouksessa.

11 §

Yhdistyksen kokousten ajankohdat

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokouksia voidaan pitää lisäksi hallituksen harkinnan mukaan. Yhdistyksen kokous on hallituksen kutsuttava koolle kahden viikon kuluessa siitä, kun vähintään kymmenesosa henkilöjäsenistä tai vähintään neljä (4) paikallisyhdistystä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.

12 §

Esitykset vuosikokoukselle

Hallituksella ja yhdistyksen jäsenellä on oikeus tehdä esityksiä vuosikokoukselle. Jäsenen on jätettävä esityksensä hallitukselle kirjallisesti kokousvuotta edeltävän joulukuun loppuun mennessä.

13 §

Kokouskutsut

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on hallituksen toimitettava kirjallisesti tai ilmoittamalla vuosikokouksen määräämissä tiedotusvälineissä. Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
b) valitaan kokoukselle puheenjohtaja
c) valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä tarpeellinen määrä ääntenlaskijoita
d) esitetään toimintakertomus edelliseltä vuodelta
e) esitetään tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto
f) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapaudesta
g) päätetään liittymis- ja jäsenmaksun sekä 6 §:ssä mainitun viivästymissakon suuruus sekä maksujen perimisajat ja -muoto
h) valitaan hallituksen puheenjohtaja
i) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
j) valitaan 1-2 tilintarkastajaa ja 1-2 varatilintarkastajaa
k) vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma
l) määrätään, missä tiedotusvälineissä yhdistyksen kokouskutsut ilmoitetaan
m) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14 §

Yhdistyksen hallituksen kokoonpano

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) muuta jäsentä. Kaikkien hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen henkilöjäseniä.

Hallituksen puheenjohtaja, josta voidaan myös käyttää nimitystä yhdistyksen puheenjohtaja, valitaan 2 vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää kaksi vuotta, jolloin vuosittain on erovuorossa neljä jäsentä. Ensimmäisenä vuotena määrätään erovuoroiset jäsenet arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus ottaa ja erottaa liiton työntekijät sekä määrää heidän työehtonsa ja talousarvion rajoissa heidän palkkionsa.

15 §

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja neljän (4) muun jäsenen läsnäollessa.

16 §

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti yhdistyksen tarkoitusperien saavuttamiseksi.

Hallitus hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja haltuunsa uskottuja varoja, valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja panee toimeen kokousten päätökset, pitää jäsenluetteloa, laatii toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä esittää ne vuosikokoukselle, edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

Hallitus valvoo yhdistyksen sääntöjen ja päätöksien noudattamista.

Hallitus voi valita keskuudestaan sopivaksi katsomansa suuruisen työvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen käsiteltäväksi tulevat asiat. Lisäksi hallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan valmistelu- ja toimielimiä.

17 §

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.

18 §

Äänestykset

Yhdistyksen kokouksessa on vaadittaessa käytettävä lippuäänestystä. Hallituksen kokouksessa on henkilövaalissa vaadittaessa käytettävä lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan lippuäänestyksessä ratkaisee arpa, muulloin puheenjohtajan kanta. Yhdistyksen kokouksissa on henkilöjäsenillä kullakin yksi ääni. Paikallisyhdistyksillä on kullakin yksi ääni kutakin alkavaa kymmentä henkilöjäsentä kohti. Lisäksi kullakin paikallisyhdistyksellä on yksi perusääni.

19 §

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös laaditaan kalenterivuosittain. Toimintakertomus ja tilinpäätös on jätettävä vähintään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajalle. Tilintarkastajain on annettava kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

20 §

Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnäolevista päätösvaltaisista yhdistyksen jäsenistä kahdessa perättäisessä vähintään kahden (2) viikon välein pidettävässä kokouksessa muutosta kannattaa.

21 §

Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä äänestämällä umpilipuin kahdessa perättäisessä vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Yhdistys purkautuu, jos kummassakin kokouksessa on purkamisen kannalla vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnäolevista päätösvaltaisista jäsenistä. Yhdistyksen purkautuessa on valittava yksi tai useampi selvitysmies. Yhdistyksen varat tulevat sen purkauduttua urheilutoiminnan tai urheilutoimittajien hyväksi tavalla, jonka yhdistyksen viimeinen kokous määrää.


   
Urheilutoimittajain Liitto
«  Lokakuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 
 Tapahtuma
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Ilmoittautuminen
 
 Hakuaika
 
 Fair Play -lehti
Kategoriat